DETAY

   Geri

Tüm Yönleriyle Emisyon (Baca Gazı) Ölçümleri

Gaz ya da gaz partikül karışımlarının atmosfere yayılması ve havayı kirletmesi emüsyon olarak tanımlanır. Karbon monoksit, ozon, azot oksitleri, kükürt dioksit, asılı partiküler maddeler ve kurşun, başlıca hava kirleticilerindendir. Hangi maddelerin hava kalitesi problemlerine sebep olduğu, farklı faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Neden Emisyon Ölçümü Yapılır?

Çeşitli durumlar sonucunda oluşan, baca aracılığı ile atmosfere yayılan atık gazların ölçümü olarak tabir edilmektedir. ‘Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamında, tüm endüstriyel tesislere ‘yasal emisyon limitleri’ tanımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre, tüm tesisler limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını kontrol altında tutmalı ve kendi üretim türü ile büyüklüğü ile ilgili kirletici özellikleri beyan etmelidir. Bu kapsamda bulunan tesisler için, emisyon ölçüm raporunun geçerlilik süresi iki yıl olarak belirlenmiştir.

 

Emisyon İzin Başvurusu için Emisyon Raporu gerekir. Bu raporun ise Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş Ön Yeterlilik/Yeterlilik Belgesi bulunan laboratuvarlarda hazırlanması lazımdır. Ayrıca Emisyon Ölçüm Raporunun her  bir sayfası, ölçümü yapan firma yetkilileri tarafından imzalanıp mühürlenmesi gerekmektedir.

 

Emisyon Ölçüm Raporu Formatı

 
 1. Faaliyetin açık bir şekilde anlatımı,

 2. Faaliyetin Yönetmeliğe göre durumu (EK-8 İzne Tabi Tesisler Listesine (Liste-A, Liste B) göre tesisin yeri)

 3. Emisyon parametreleri, kirletici emisyonların nereden kaynaklandığı ve bunların kaynaklara göre dağılımı,

 4. Tesisten kaynaklanan emisyonların yönetmelikteki durumları (Yönetmelik Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-5’e göre irdelenmesi) ,

 5. Üretimde birim ürün başına kullanılacak elektrik enerjisi miktarı, kullanılan yakıt türleri (linyit, taşkömürü, petrolkoku, biyokütle, fuel-oil, doğal gaz vb.) ve bu yakıtların temin edildiği yerler, hakkında bilgiler,

 6. Kullanıldığı belirtilen yakıtlar programlanan yıllık tüketimleri, yakıtın özellikleri; (alt ısıl değerleri, kükürt, kül, uçucu madde, nem yüzdeleri vb),

 7. Tesisin yakma kazanlarının(gaz türbinleri, içten yanmalı motorlar; gaz, dizel ve çift yakıtlı motorlar); sayı ve özellikleri, yakma tekniği, birim zamanda beslenen yakıt miktarı, kazan, türbin ve motor verimleri; Tesisin, toplam ve her bir kazan, türbin ve motora göre hesaplanmış kW veya MW cinsinden yakıt ısıl gücü (maksimum kazan kapasitesi raporda belirtilecektir). hakkında teknik bilgiler,

 8. Üretim Prosesinin toplam ısıl gücü, üretim prosesinde kullanılan yakıt cinsi ve miktarı

 9. Ölçüm sonuçları ve değerlendirilmesi,

 10. Sera Gazı emisyonlarına ilişkin bilgiler (Madde 39 gereğince)

 11. Baca ve baca gazları hakkında Yönetmeliği’nin Ek-4 uyarınca gerekli bilgiler ve değerlendirilmesi, (Yönerge kapsamında)

 12. Ölçümü yapan ve emisyon raporunu hazırlayanların imzaladığı onay sayfası

 13. Emisyon ve hava kalitesi ölçümü yapan özel veya kamu kurum kuruluşların akreditasyon belgesi veya Bakanlıkça ölçüm yapmaya yetkili olduğuna dair belgeler,

 14. Yukarıda istenen bilgi ve belgelere ilave olarak, Yönetmelik Geçici Madde 1’e göre Tesisin emisyon izin belgesinin yenilenmesi veya Madde 14 veya Madde 15 kapsamında değerlendirilmesi durumunda;

  • a) İzin belgesinin yenilenmesi durumunda daha önce verilmiş olan Emisyon İzin Belgesinin aslı (Madde-15 kapsamındaki işlemler için izin belgesinin fotokopisi)

  • b) Kapasite Raporu veya kapasite raporunda yer alan bilgilere haiz yetkili kurumdan alınmış belge,

  • c) Ayrıntılı ve açıklamalı proses iş akım şeması ( akım şeması üzerinde emisyon kaynakları gösterilecek) ,

  • d) Tesis alanındaki birimlerin arazi yerleşim planları ile birimlerin içerisindeki ünitelerin yerleşim planları (plan üzerinde emisyon kaynakları gösterilecek)

  • e) Emisyon oluşumunu azaltmak için tesiste ölçümden önce yapılan iyileştirmeler ile ilgili bilgiler,

  • f) Valilik tarafından yerinde yapılan incelemeye dayalı olarak hazırlanan teknik rapor,

  • g) Emisyon Ölçüm Raporunda yer alan bilgi ve belgelerin elektronik ortamda (CD vb) verilmesi,

  • h) Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin hükümlerini yerine getireceğine dair Taahhütname (Madde 15 kapsamında gerekmemektedir.)”